Speech

20 minutes

Iryna G. Budzanivska «Valery Polischuk - the person who inspires»

Speaker

Iryna G. Budzanivska

Science degree

DrSci, Professor

Employment

ESC “Institute of Biology and Medicine”, Taras Shevchenko National University of Kyiv, UKRAINE

Session heads

Anatoly L. Boyko, Nataliya O. Vynograd